Nemokamas pristatymas nuo 29€

Privatumo pranešimas apie pokalbių įrašymą

Pranešimas www.mumbo.lt klientams ir kitiems skambinantiems asmenims apie pokalbių įrašymą

INFORMACIJA APIE ĮRAŠOMŲ POKALBIŲ METU SURINKTŲ DUOMENŲ TVARKYMĄ

Šis privatumo pranešimas skirtas elektroninės parduotuvės www.mumbo.lt (Mumbo.lt) klientams ir kitiems dėl Mumbo.lt prekių ir paslaugų skambinantiems asmenimis, kurių pokalbiai telefonu su UAB „Limedika“ darbuotojais yra įrašomi jiems skambinant telefono Nr. +370 521 44500 arba kuriems skambina UAB „Limedika“ darbuotojai iš pokalbių įrašymo funkciją turinčio telefono Nr. +370 521 44500.

1. Kas yra mano duomenų valdytojas?

Įrašomų pokalbių metu surinktų Jūsų asmens duomenų valdytojas yra UAB „Limedika“, kodas 134056779, Erdvės g. 2, Ramučiai, Kauno r. sav., tel. +370 37 321199, limedika@limedika.lt

2. Kokia informacija ir kodėl tvarkoma pokalbio įrašo metu ? Telefonu teikiame konsultacijas perkant ir / ar užsakant prekes Mumbo.lt elektroninėje parduotuvėje ar kreipiantis kitais su Mumbo.lt prekėmis ir paslaugomis susijusiais klausimais. Telefoninį pokalbį įrašysime ir saugosime pokalbių metu surinktus duomenis, siekdami:

- suteikti Jums kokybišką klientų aptarnavimą;
- užfiksuoti ir išlaikyti įrodymus Mumbo.lt elektroninės parduotuvės klientų prašymų ir skundų, pateiktų dėl užsakymų, jų vykdymo ir (ar) veterinarų suteiktų konsultacijų, vertinimui ir nagrinėjimui ateityje;
- užtikrinti kokybišką naujų ar esamų darbuotojų, kurių funkcijos yra aptarnauti elektroninės parduotuvės klientus telefonu, mokymą bei padėti identifikuoti vidinių mokymų poreikį.
Pokalbių metu rinksime ir toliau tvarkysime tokius Jūsų asmens duomenis - asmens duomenys, pateikti telefoninio pokalbio metu (įskaitant, bet neapsiribojant – vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas), užsakymo Mumbo.lt elektroninėje parduotuvėje duomenys (užsakymo data, numeris, prekių pavadinimas, kiekis, mokėtina suma, atsiskaitymo tvarka), taip pat kita informacija, kurią savanoriškai mums pateiksite įrašomo pokalbio metu.
Jūsų asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – mūsų teisėtas interesas (i) užtikrinti ir įrodyti tinkamą klientų aptarnavimo kokybę, (ii) užtikrinti naujų ar esamų darbuotojų mokymą, (iii) užfiksuoti ir išlaikyti įrodymus klientų prašymų ir skundų vertinimui ir nagrinėjimui ateityje (ES 2016/679 Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 str. 1 d. f) p.).

3. Kas ir kodėl turi prieigą prie pokalbių įrašų?

Jūsų duomenis visada laikome saugiai ir reikalaujame, kad tai užtikrintų visi mūsų partneriai ir paslaugų teikėjai, kurie turi prieigą prie Jūsų duomenų.
Jūsų asmens duomenis, surinktus įrašomų pokalbių metu, perduodame telekomunikacijų paslaugų teikėjams (interaktyvios skambučių valdymo sistemos įdiegimo / aptarnavimo / techninės priežiūros / aptarnavimo / incidentų tyrimo tikslais; kokybiško telekomunikacinio ryšio suteikimo tikslu).
Be to, pokalbių įrašai gali būti teikiami valstybės bei teisėsaugos institucijoms jų atliekamų tyrimų tikslais, ir kitiems subjektams incidentų, su kurias jie yra susiję, tyrimo tikslais.
Jūsų asmens duomenų taip pat neperduodame už Europos Ekonominės Erdvės ribų.

4. Kiek laiko saugome pokalbių įrašus ?

Pokalbių įrašai yra tvarkomi ir saugomi 1 (vienerius) metus nuo duomenų surinkimo momento, o po to automatiškai ištrinami.

5. Kaip galite susipažinti su savo duomenimis ir kokias teises turite?

Jei norėtumėte sužinoti, kokius asmens duomenis esame apie Jus surinkę, galite kreiptis į mus šiuo el. paštu: pagalba@mumbo.lt. Šiuo adresu taip pat galite kreiptis prašydami duomenis ištaisyti, ištrinti, apriboti duomenų tvarkymą, nesutikti su duomenų tvarkymu, įgyvendinti teisę į duomenų perkeliamumą.
Taip pat galite kreiptis į UAB „Limedika“ duomenų apsaugos pareigūną, tel. +370 37 200429, el. p. duomenuapsauga@mumbo.lt.

6. Kur galiu kreiptis dėl teisių pažeidimo ?

Bet kuriuo metu galite pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, faks. (8 5) 261 9494, el. paštas ada@ada.lt , E. pristatymo dėžutė: 188607912.

Mano krepšelis